Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Garlic Solutions

Art. 1. – Definities

1. Onder ‘Garlic Solutions’ wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Garlic Solutions B.V, haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel daaronder begrepen, alsmede eventueel door haar ingeschakelde derden.
2. Onder ‘koper’ wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die klant is, was of wil(de) worden van Garlic Solutions.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Garlic Solutions gedane aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen en diensten. Indien Garlic Solutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt of heeft verlangd, kan hier geen (impliciet) afstand van recht uit worden afgeleid. Afwijkende bepalingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Art. 2. – Aanbiedingen/prijzen

1. Alle door Garlic Solutions gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien bij een aanbieding of offerte een reactietermijn is opgenomen. Genoemde bedragen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven.
2. Indien koper aan Garlic Solutions opdracht verleent om binnen 8 uur na de opdrachtverlening de bestelde zaken op transport te stellen (‘spoedopdracht’), is koper, in aanvulling op de gehanteerde of overeengekomen prijs, € 150,00 aan Garlic Solutions verschuldigd.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld transport, kwaliteitscontrole en eventuele heffingen, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien de koper handelt als agent, gemachtigde of als een tussenpersoon namens een derde welke de producten of diensten daadwerkelijk van Garlic Solutions zal afnemen, dan staat de koper hoofdelijk in voor de nakoming van de overeenkomst.
5. Alle door Garlic Solutions gehanteerde prijzen kunnen op jaarlijkse basis worden geïndexeerd. Garlic Solutions heeft daarnaast het recht om elke prijs naar billijkheid aan te passen, indien haar kosten, zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten voor personeel, grondstoffen of transport, in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
6. Annuleert de koper een tussen een professionele koper (niet zijnde een consument) en Garlic Solutions tot stand gekomen overeenkomst, dan is koper terstond een annuleringsvergoeding van 25% van de overeengekomen verkoopprijs excl. btw verschuldigd. Deze annuleringsvergoeding is niet voor gerechtelijke matiging vatbaar en wordt verbeurd in aanvulling op het recht van Garlic Solutions om haar werkelijke schade, zoals de overeengekomen verkoopprijs, te vorderen.
7. Wordt door Garlic Solutions aan de koper een model, voorbeeld, (test)object, staal, afbeelding, rapportage, folder of vergelijkbare zaak ter indicatie van het feitelijk te leveren goed verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als globale aanduiding verstrekt te zijn, tenzij Garlic Solutions daarbij expliciet heeft aangegeven dat een bepaalde eigenschap van zo’n zaak als gegarandeerd mag worden beschouwd. Garlic Solutions is niet gehouden om koper van testrapportages of testgegevens van haar producten te voorzien. Garlic Solutions heeft het recht om voor de in dit artikel bedoelde zaken en gegevens kosten in rekening te brengen.

Art. 3. – Aflevering

1. Levering geschiedt vanaf de bedrijfslocatie van Garlic Solutions in Nederland (“ex works” zoals bedoeld in de Incoterms 2020), tenzij anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten op koper over.
2. Koper en Garlic Solutions bepalen in goed overleg één of meerdere afleverdata. Garlic Solutions streeft ernaar deze data zoveel mogelijk aan te houden, maar deze zijn nimmer fataal, noch is Garlic Solutions aansprakelijk voor eventuele schade van de koper indien op een andere datum dan de overeengekomen datum wordt geleverd. Mocht koper desalniettemin klachten uiten over de aflevering(sdata), dan geldt hiervoor onverminderd de in art. 7 bedoelde klachttermijn.
3. Indien koper de producten niet op de overeengekomen datum afneemt of afname wordt belemmerd door omstandigheden welke in de risicosfeer van koper liggen, zijn alle daaruit voortkomende gevolgen, waaronder expliciet begrepen aanvullende transport- en opslagkosten, geheel voor risico van koper.
– 2 –
4. Wanneer Garlic Solutions voor de verpakking en het transport voor meer dan eenmalige gebruik geschikte materialen (bijvoorbeeld pallets, kisten, kratten, containers, etc.) ter beschikking heeft gesteld (of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom- ter beschikking heeft doen stellen), is de koper verplicht deze zaken op eigen kosten terug te zenden naar een door Garlic Solutions op te geven adres, bij gebreke waarvan de koper aan Garlic Solutions vergoeding van de schade verschuldigd is.
5. Garlic Solutions is bevoegd door de koper gekochte (partijen van) zaken in delen aan de koper te leveren en te factureren. Garlic Solutions is gerechtigd de uitvoering van een deel op te schorten totdat koper het voorgaande deel heeft geïnspecteerd en schriftelijk heeft goedgekeurd. Door de koper gestelde tekortkomingen in een deelleverantie geven geen recht de betalingen of acceptatie van andere deelleveringen op te schorten.
6. Garlic Solutions heeft het recht de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.
7. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Garlic Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Garlic Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Garlic Solutions zijn verstrekt, heeft Garlic Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de koper de gegevens aan Garlic Solutions ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst, al dan niet op aanwijzing van de koper of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd, dan kunnen de oorspronkelijk overeengekomen aard, omvang, inhoud, prijs of termijn van de prestatie daardoor beïnvloed worden. De koper aanvaardt de mogelijkheid van zo’n tussentijdse wijziging van de overeenkomst bij voorbaat.

Art. 4. – Betaling

1. Garlic Solutions heeft op elk moment het recht om van koper een vooruitbetaling te verlangen en kan de levering onder alle omstandigheden opschorten totdat de betreffende vooruitbetaling op de aangegeven rekening van Garlic Solutions is ontvangen.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Koper doet afstand van elk recht van verrekening van zijn betalingsverplichting jegens (cq. in verband met enige (gepretendeerde) vordering van koper op) Garlic Solutions.
3. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Het intreden van het verzuim van koper maakt eventuele overige vorderingen van Garlic Solutions op koper onmiddellijk opeisbaar. Garlic Solutions is na het intreden van het verzuim gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat koper in verzuim is gekomen tot het moment van algehele voldoening. Daarbij zal een gedeelte van een maand telkens als een gehele maand worden gerekend.
4. De koper is gehouden om alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Garlic Solutions vanwege de gebrekkige nakoming door koper van de overeenkomst maakt volledig te vergoeden, advocaatkosten daar expliciet onder begrepen.
5. Indien onder Garlic Solutions ten laste van koper conservatoir of executoriaal derdenbeslag wordt gelegd, is Garlic Solutions gerechtigd € 250,00 ex btw als terstond opeisbare vergoeding voor de kosten van de afhandeling van het beslag aan koper in rekening te brengen.
6. De verplichtingen van de koper worden direct opeisbaar indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, of voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of (indien koper een natuurlijk persoon is:) wordt toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, of ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen c.q. delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
7. Het is de koper niet toegestaan om enige (deel)vordering(en) op Garlic Solutions met een zekerheidsrecht te bezwaren, aan derden over te dragen of op een vergelijkbare wijze te belasten. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW beoogd.
– 3 –
8. Garlic Solutions is conform het bepaalde in art. 2:346 lid 1 sub e BW te allen tijde bevoegd een verzoek tot enquête ten aanzien van koper (en het groepsverband waartoe zij behoort) te doen.

Art. 5 – Beëindiging en overmacht

1. Garlic Solutions is gerechtigd de overeenkomst met koper zonder opgave van reden op te zeggen, dit zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor enige daardoor bij koper ontstane schade. Reeds geleverde deelprestaties zullen door koper aan Garlic Solutions worden voldaan in verhouding tot de mate waarin de prestatie ten opzichte van de gehele prestatie is uitgevoerd.
2. Bij uitvoering van de overeenkomst worden de (in art. 3 lid 2 bedoelde, niet fatale) afleverdatum/afleverdata verlengd met de periode, gedurende welke Garlic Solutions door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
3. Van overmacht aan de zijde van Garlic Solutions is sprake, indien Garlic Solutions na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van gedeeltelijke of volledige misoogst, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, epidemieën, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van data- en nutsvoorzieningen, alles zowel in de onderneming van Garlic Solutions als bij derden van wie Garlic Solutions de benodigde zaken geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Garlic Solutions ontstaan.
4. Garlic Solutions heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Garlic Solutions haar verplichtingen had moeten nakomen of terwijl de overeenkomst juist al ten dele is uitgevoerd.
5. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Garlic Solutions als de koper bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dat geval heeft Garlic Solutions recht op vergoeding van de door haar reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Art. 6. – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door Garlic Solutions geleverde zaken of werkzaamheden gaat niet eerder over op de koper dan nadat Garlic Solutions de volledige prestatie met betrekking tot het geleverde, alsmede ook alle andere prestaties die Garlic Solutions van de koper kan vorderen uit hoofde van andere verbintenissen, van de koper heeft ontvangen.
2. In het geval dat koper diens verplichtingen niet nakomt, of het geval dat Garlic Solutions gegronde vrees heeft dat de koper zulks niet zal doen, is Garlic Solutions gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen bij de koper, dan wel bij derden die deze zaken voor de koper houden. Koper verleent Garlic Solutions bij voorbaat toestemming om hiertoe haar (bedrijfs)locatie(s), alsmede de terreinen, gebouwen en locaties van derden die goederen voor de koper houden, te betreden. Het staat Garlic Solutions eveneens vrij om voornoemde lokaliteiten te betreden teneinde zelf te controleren of er nog goederen van haar aanwezig zijn. Alle met zo’n inname gemoeide (transport- en opslag)kosten zijn voor rekening van koper. Garlic Solutions is gerechtigd om reeds van de koper ontvangen (deel)betalingen te behouden, ook nadat Garlic Solutions zaken onder het eigendomsvoorbehoud heeft teruggenomen.
3. Koper is niet bevoegd om producten waar het eigendomsvoorbehoud van Garlic Solutions op rust aan derden te verkopen, te bezwaren of daar anderszins over te beschikken, tenzij dit in de normale uitoefening van het bedrijf gebeurt én de facturen die betrekking hebben op de desbetreffende producten (en eventuele daaruit voortvloeiende rente- en kostenverplichtingen) volledig zijn voldaan.
4. Koper verplicht zich om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Garlic Solutions rust voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. Koper zal de zaken van Garlic Solutions fysiek apart van andere zaken bewaren en markeren als eigendom van Garlic Solutions. Mocht koper dit niet gedaan hebben, dan geldt tussen partijen het vermoeden dat bij koper aanwezige hoeveelheid zaken van dezelfde soort toebehoren aan Garlic Solutions.
– 4 –
5. Indien derden beslag leggen op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Garlic Solutions rust of indien de koper op een andere wijze dan genoemd in lid 3 de beschikkingsbevoegdheid of beschikkingsmacht over de zaken verliest, is koper gehouden Garlic Solutions hieromtrent direct te informeren.
6. Koper zal op het eerste verzoek van Garlic Solutions de vorderingen die de koper heeft op haar afnemer(s) en verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Garlic Solutions verpanden conform 3:237 BW.
7. De koper is verplicht medewerking te verlenen aan het bepaalde in de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel op straffe van een boete van € 2.500,- voor iedere dag (dan wel een deel van die dag) dat koper niet aan deze bepalingen voldoet. Deze boete is niet voor gerechtelijke matiging vatbaar en geldt in aanvulling op het recht van Garlic Solutions om haar werkelijk geleden schade op de koper te verhalen.

Art. 7. – Garanties en klachten

1. Garlic Solutions staat er voor in dat haar prestatie aan koper geschikt is voor normaal gebruik en voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen gedurende de normale gebruiksduur, mits de koper de prestatie heeft aangewend conform het door AAA beoogde doel en conform de eventuele instructies van AAA. Indien een door Garlic Solutions geleverde zaak door een derde werd geproduceerd en door Garlic Solutions zonder inhoudelijke wijziging aan koper werd geleverd, dan is de garantie die Garlic Solutions verleent op dat product beperkt tot de door de producent van die zaak verstrekte garantie.
2. Koper is gehouden de geleverde prestatie na op- of aflevering te (doen) onderzoeken op kwaliteit, kwantiteit, overige belangrijke kenmerken, etc.
a. Klachten met betrekking tot elk zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Garlic Solutions, zoals het voorkomen, getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen door een professionele koper uiterlijk binnen acht uur na aflevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Garlic Solutions.
b. Klachten met betrekking tot elk niet zicht- of waarneembaar gebrek ten aanzien van de prestatie van Garlic Solutions dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen acht uur na constatering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Garlic Solutions.
Indien koper een klacht niet tijdig meldt zoals in dit artikel aangegeven, dan vervalt ieder recht van koper jegens Garlic Solutions ter zake het vermeende gebrek in de prestatie.
3. Iedere vorm van garantie op een zaak komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als (direct of indirect) gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, etc. Dit geldt eveneens wanneer zonder schriftelijk toestemming van Garlic Solutions door de koper of door derden op enige andere wijze dan de voorgeschreven wijze werd be- of verwerkt.
4. Indien komt vast te staan dat een door Garlic Solutions geleverde zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is geklaagd conform het bepaalde in dit artikel, dan zal Garlic Solutions slechts gehouden zijn de gebrekkige zaak, nadat deze door koper aan Garlic Solutions is geretourneerd, naar haar keuze te vervangen dan wel te herstellen. Indien komt vast te staan dat een door Garlic Solutions geleverde zaak niet gebrekkig is en/of dienaangaande niet tijdig is geklaagd conform het bepaalde in dit artikel, dan is koper gehouden om alle kosten welke Garlic Solutions heeft gemaakt voor de behandeling van de vermeende tekortkoming aan Garlic Solutions te vergoeden.
5. Garlic Solutions sluit een beroep van koper die geen consument is op art. 6:228 en 6:230 lid 1 BW expliciet uit.

Art. 8. – Aansprakelijkheid

1. Indien Garlic Solutions op welke grondslag dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Iedere aansprakelijkheid van Garlic Solutions voor indirecte schade van de koper (en/of van derden), daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en (bedrijfs)stagnatie, is uitgesloten.
3. Garlic Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van koper (en alleen indien de tekortkoming conform art. 7 tijdig is gemeld). Deze aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan hetgeen de verzekeraar van Garlic Solutions in het voorkomende geval uitkeert. Indien de verzekering om wat voor reden dan ook geen uitkering doet of de verzekering in het
– 5 –
voorkomende geval afwezig is, dan bedraagt de vergoeding maximaal tweemaal de factuurwaarde (exclusief btw) van de zaak welke de schade veroorzaakt heeft, met dien verstande dat aansprakelijkheid van Garlic Solutions in zo’n geval nimmer meer dan € 5.000,00 bedraagt.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Garlic Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid niet aan Garlic Solutions toegerekend kan worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Garlic Solutions sluit een beroep van koper op art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW expliciet uit. Voorts zal koper Garlic Solutions vrijwaren voor alle gepretendeerde (aansprakelijkheids)vorderingen van derden in verband met de overeenkomst jegens Garlic Solutions. Koper is gehouden Garlic Solutions desgevraagd te voorzien van alle door Garlic Solutions gewenste (schriftelijke) informatie over de (voorgeschiedenis en relatie met de) derde. Indien Garlic Solutions door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden op haar kosten Garlic Solutions zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat nodig is voor een geslaagd juridisch verweer. Mocht koper daarmee in gebreke blijven, dan is Garlic Solutions zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Garlic Solutions komen voor rekening van de koper.
6. Garlic Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Garlic Solutions is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Garlic Solutions of aan haar ondergeschikten.

Art. 9 – Productnormen

1. Koper dient ten aanzien van de (verkoop aan derden van de) geleverde zaken te handelen overeenkomstig de toepasselijke vereisten van (voedsel)veiligheid.
2. Koper dient alle nodige medewerking te verlenen indien Garlic Solutions, al dan niet op grond van Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid, een publiekswaarschuwing wenst te geven of tot een ‘product recall’ of andere maatregelen wenst over te gaan. Koper is in zo’n geval verplicht om de geleverde zaken die in het verkeer zijn gebracht en waaraan een (vermeend) gebrek kleeft binnen een door Garlic Solutions te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper, tenzij de oorzaak van het gebrek op grond van de overeenkomst of de wet niet voor rekening en risico van de koper komt.
3. Koper zal niet zonder voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van Garlic Solutions overgaan tot een maatregel in verband met Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid, zoals een ‘product recall’ of publiekswaarschuwing, of op grond van enige regelgeving een bevoegde autoriteit informeren met betrekking tot de vermeende onveiligheid van een geleverde zaak.
4. Teneinde een eventuele publiekswaarschuwing of ‘product recall’ mogelijk te maken, administreert koper te allen tijde aan wie, wanneer en in welke hoeveelheden leveringen van de door Garlic Solutions aan koper geleverde zaken hebben plaatsgevonden.

Art. 10. – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Garlic Solutions zich de rechten en bevoegdheden voor die Garlic Solutions toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere intellectuele wet- en regelgeving. Uit de overeenkomst tussen Garlic Solutions en koper mag geen toestemming tot gebruik van het intellectuele eigendom van Garlic Solutions worden afgeleid, tenzij zulks expliciet is genoemd.
– 6 –
2. Alle door Garlic Solutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, bereidingswijzen, recepturen etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Garlic Solutions niet door koper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Garlic Solutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. In geval van overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, verbeurt koper een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- per individuele inbreuk alsmede een boete van € 1.500,- per dag(deel) dat de overtreding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Deze boete geldt in aanvulling op het recht van Garlic Solutions om haar werkelijk geleden schade op de koper te verhalen.

Art. 11. – Geheimhouding

1. Koper is gehouden alle informatie die hij als gevolg van de (handels)relatie met Garlic Solutions bedoeld of onbedoeld verkrijgt en waarvan koper weet of moet vermoeden dat Garlic Solutions (theoretisch) belang zou kunnen hebben bij geheimhouding daarvan, waaronder met name doch niet uitsluitend begrepen alle mogelijke financiële gegevens alsmede alle vormen van intellectuele eigendom (waaronder bereidingswijzen en recepturen), geheim te houden voor derden.
2. Indien de koper derden inschakelt welke mogelijkerwijs kennis zouden kunnen nemen van de in lid 1 bedoelde informatie, zal koper deze derden een contractuele geheimhouding opleggen welke ten minste gelijk is aan de hier overeengekomen.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij verplicht is om informatie te openbaren als gevolg van een wettelijke bepaling of een rechterlijk vonnis dat kracht van gewijsde heeft.
Art. 12. – Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze bepalingen betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Behoudens wanneer met een consument is gecontracteerd, zal ieder geschil tussen partijen uitsluitend aan de bevoegde rechter in de Nederlandse vestigingsplaats van Garlic Solutions worden voorgelegd. Alleen Garlic Solutions heeft tevens het recht om de rechter te adiëren welke conform de wettelijke bepalingen bevoegd is.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, komen koper en Garlic Solutions overeen om, uitsluitend indien Garlic Solutions dit wenst, een geschil voor te leggen aan een instelling voor arbitrage naar keuze van Garlic Solutions.
3. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden strijdig blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal slechts deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen verbinden zich in dat geval om in overleg een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen in de onverbindend gebleken bepaling hebben bedoeld.
4. Garlic Solutions kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de koper van toepassing verklaren, indien Garlic Solutions daarbij een inwerkingstredingstermijn van twee maanden na de schriftelijke mededeling tot wijziging jegens de koper in acht neemt. De koper wordt per einde van die inwerkingstredingstermijn aan de nieuwe voorwaarden gebonden, tenzij hij de contractuele relatie met Garlic Solutions uiterlijk per die datum heeft opgezegd.
5. Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal dan de Nederlandse, blijft de Nederlandse taal leidend bij de interpretatie daarvan.

Een vraag? Graag!

Wij vertellen je met enthousiasme meer over onze producten.
Bel of mail ons dus vooral.